Giới thiệu chung  

Giới thiệu về Khoa Khoa học - Kỹ thuật


KHOA KHOA HỌC – KỸ THUẬT

Nhà số 03, Trường Cao đẳng Kinh tế -  Kỹ thuật Điện Biên

Tel: 02153810873

Email: khoakythuat2015@gmail.com

    Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 03/11/1972

Khoa Khoa học – Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số: 30/QĐ - TC ngày 22 tháng 5 năm 2001 của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tổng hợp Lai Châu (nay là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) về việc thành lập các phòng, khoa trực thuộc. Khoa Khoa học – Kỹ thuật  là khoa đào tạo đa ngành, đa cấp.

 

KHOA KHOA HỌC – KỸ THUẬT

Nhà số 03, Trường Cao đẳng Kinh tế -  Kỹ thuật ĐiệnBiên

Tel: 02153 810 873

Email: khoakythuat2015@gmail.com

 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 03/11/1972

Khoa Khoahọc – Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số: 30/QĐ - TC ngày 22 tháng 5 năm 2001 của Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tổng hợp Lai Châu (nay là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) về việc thành lập các phòng, khoa trực thuộc. Khoa Khoa học – Kỹ thuật  là khoa đào tạo đa ngành, đa cấp.

 

Chức năng

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Nông, Lâm nghiệp và Nông thôn của tỉnh. Hiện nay khoa đang đào tạo 5  ngành kỹ thuật ở bậc Trung cấp Chuyên nghiệp và 4 ngành ở bậc Cao đẳng.

1.     Bậc Cao đẳng: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp.

2.     BậcTrung cấp chuyên nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai,  Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

 

Nhiệm vụ

a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

f) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

g) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin liên quan